پاییز

نه بهار با هیچ اردیبهشتی؛ نه تابستان با هیچ شهریوری و ...

نه زمستان با هیچ اسفندی به اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نمی آید؛

پاییز مهری دارد که بر دل هر خیابان می نشیند ... .

پاییز پیش رویتان پر از خبرهای خوش باد !

/ 1 نظر / 10 بازدید
bahare

رفتی درست ! چراجاده را با خودت بردی ... ؟! نگفتی در سنگلاخ این عشق چگونه با قلبی برهنه به دنبالت خواهم دوید ... ؟!